plan van aanpak ri&e

Plan van Aanpak RI&E. Wat is een Plan van Aanpak?

10 april 2017
RIE

Het Plan van Aanpak RIE is voor werkgevers een verplicht onderdeel van de Arbowet en een verplicht onderdeel van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Door de RIE krijgt een werkgever snel inzicht in de arbeidssituatie van de medewerkers. Zo kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn en wat er precies moet gebeuren om de risico’s in de toekomst te beperken. Het Plan van Aanpak  (PvA) moet aan de hand van de RIE worden gemaakt en is dus onlosmakelijk hiermee verbonden.  De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de RIE én het Plan van Aanpak.

Wie stelt het Plan van Aanpak op?

De werkgever is eindvoorantwoordelijke voor het Plan van Aanpak maar hoeft het niet zelf op te stellen. Desgewenst kan hij deze taak neerleggen bij de preventiemedewerker. Deze medewerker wijst de werkgever zelf aan. Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Bij minder dan 25 werknemers mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid. De deskundigheidseisen zijn vastgelegd in de RIE.

De preventiemedewerker hoort onafhankelijk te zijn. Omdat de taken van de preventiemedewerker onderdeel zijn van het arbo-beleid, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op de taakomschrijving van de preventiemedewerker.

Hoe stel je een preventiemedewerker aan? En wanneer is hij deskundig genoeg?

De werkgever stelt de preventiemedewerker(s) aan of voert deze taken zelf uit. Maar als er echt geen mogelijkheden zijn om een preventiemedewerker binnen het bedrijf aan te wijzen dan mag er ook iemand van buiten aangetrokken worden.  Mits deze persoon deskundig genoeg is. De deskundigheidseisen en het niveau waaraan een preventiemedewerker moet voldoen, zijn al vastgelegd in de RIE. Hierbij heeft de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PvT) instemmingsrecht.

Kloppen de deskundigheidseisen volgens de OR of PvT niet? Dan kan de OR of PvT weigeren akkoord te gaan met de R&IE en van de werkgever verlangen dat de eisen aan de preventiemedewerker beter worden afgestemd op de risico’s in het bedrijf. Dit geldt ook wanneer de taakomschrijving niet in orde wordt bevonden.

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 RI&E aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

✓ De beste RI&E aanbieders al voor je geselecteerd
✓ Enige onafhankelijke RI&E vergelijkingssite
✓ Persoonlijk advies van dé arbo experts
✓ Meer dan 21.462 klanten
✓ Ontvang snel 3 RI&E offertes

Keuze RI&E

En dan?

De door de werkgever opgestelde RIE inclusief  Plan van Aanpak dienen getoetst te worden. Ze mogen uiteraard niet door de werkgever zelf of door de preventiemedewerker getoetst worden. Dus worden ze voor een onafhankelijke toetsing voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. De arbodienst of arbodeskundige stuurt het resultaat van deze toetsing niet alleen aan de werkgever, maar ook aan de OR of de PVT van het bedrijf.

Wat is een Plan van Aanpak RIE?

Door de arbeidsrisico’s te inventariseren (RIE) krijgt een werkgever snel inzicht in de arbeidssituatie van de medewerkers. Zo kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn en wat er precies moet gebeuren om de risico’s in de toekomst te voorkomen en te beperken. Naar aanleiding van deze risico-inventarisatie (RIE) wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is dus altijd gebaseerd op de uitkomsten van de RIE. In dit PvA geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de geïnventariseerde risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen. Preventief handelen dus.

Probeer de oorzaak van de risico’s aan te pakken, niet alleen de gevolgen. Geef per risico precies aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Met welke maatregel? Wat moet er gebeuren?  Geef ook expliciet aan binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd.  Wat gaat het kosten? Ook de kennis en ervaring die nodig zijn om dit uit te voeren (wie gaat de maatregelen uitvoeren?), vult u in.  De Inspectie SZW kan hiernaar vragen.

In het kort: In het Plan van Aanpak staat precies welke maatregelen er getroffen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, dus wat het bedrijf gaat doen om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door ziekte of ongevallen en binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd zullen worden.

Door de arbeidsrisico’s te inventariseren (RIE) krijgt een werkgever snel inzicht in de arbeidssituatie van de medewerkers. Zo kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn en wat er precies moet gebeuren om de risico’s in de toekomst te beperken.

De inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) zal naar het Plan van Aanpak RIE vragen.