Mini-onderzoek nieuwe Arbowet: hoe staan arbodiensten er voor?

Mini-onderzoek nieuwe Arbowet: hoe staan arbodiensten er voor?

2 november 2017
Bedrijfsarts

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht gegaan. Uit recent onderzoek van HR Navigator blijkt dat er een grote beweging te zien is bij zowel arbodienstverleners als werkgevers. Veel werkgevers die voorheen geen arbodienst hadden, nemen nu alsnog een arbodienst.

Door de nieuwe Arbowet hebben de arbodiensten veel zaken nu beter geregeld. Zo hebben veel arbodiensten hun contracten al conform het ‘Basiscontract Arbodienstverlening’ aangepast, is de klachtenprocedure goed georganiseerd en wordt er jaarlijks overleg gevoerd tussen de arbodiensten en haar klanten.

Toch is nog niet alles voor elkaar; er is best nog wat aan te merken op het open inloopspreekuur, het aanvragen van een second opinion en het jaarlijks overleg voor de kleinere werkgevers.

Bij de aankondiging van de nieuwe Arbowet in september 2016, heeft HR Navigator een onderzoek uitgezet onder de arbodiensten naar de verwachte impact. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de nieuwe Arbowet wet per 1 juli 2017 ingegaan. HR Navigator houdt de vinger aan de pols en heeft deze arbodienstverleners opnieuw onderzocht. Hebben zij de veranderingen inmiddels verwerkt in hun aanbod?

Meer dan 45 arbodiensten hebben meegedaan aan het onderzoek waardoor wij een duidelijk beeld kunnen scheppen of de aanbieders klaar zijn voor de nieuwe Arbowet.

Wat zijn de bevindingen van het onderzoek?

Open inloopspreekuur

Bij het open inloopspreekuur heeft de medewerker recht op een anoniem bezoek bij de bedrijfsarts. Hoe hebben de arbodiensten dat geregeld?

De antwoorden bij deze vraag waren enorm verschillend. Een aantal heeft dit prima geregeld. Hier kun je anoniem bij je bedrijfsarts aankloppen. Ook zijn er arbodienstverleners die geen eigen bedrijfsarts in dienst hebben. Voor hen is het lastig om een open inloopspreekuur te regelen.

Tot slot is er ook een groep arbodiensten die aangeeft dat dit geregeld kan worden via de casemanager of zelfs via P&O. Dit lijkt ons niet de juiste oplossing aangezien een medewerker zo niet een anoniem bezoek kan brengen aan de bedrijfsarts.

Het aanvragen van een second opinion

Als medewerker heb je recht op een second opinion. Dit houdt in dat je het oordeel van de bedrijfsarts door een andere onafhankelijke bedrijfsarts mag laten beoordelen. De second opinion is bij veel arbodiensten goed geregeld. Vrijwel alle partijen hebben dit georganiseerd via het OVAL-coördinatiepunt, met een collega-arbodienst of via een pooltje.

Wat opvalt, is dat een aantal arbodiensten het niet écht onafhankelijk regelt; de second opinion bedrijfsarts wordt dan gezocht bij een collega arbodienst binnen dezelfde holding. Dat kan in onze ogen niet de bedoeling zijn. Het is overigens nog altijd beter dan de enkeling die aangeeft het nog niet te hebben geregeld.

Download de gratis inkoopgids arbodienstverlening

In deze handige inkoopgids vertellen we je alles wat we de de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het selecteren van de best passende arbodienst voor onze 21.462+ klanten. Leer van onze ervaring en weet welke vragen je moet stellen om nooit meer een verkeerde arbodienst te kiezen.

Arbodienst Inkoopgids

Klachtenprocedure

Veel arbodiensten hadden hun klachtenprocedure feitelijk al op orde, maar dit was niet voor iedereen altijd even helder. Door de nieuwe Arbowet wordt de klachtenprocedure explicieter vermeld in alle contracten, op de websites en in het verzuimbeleid. Hierdoor weet iedereen waar hij of zij terecht kan met zijn of haar klacht en zo hoort het!

Jaarlijks overleg met OR, PVT of belanghebbende

Arbodiensten zijn verplicht om met al hun klanten minimaal jaarlijks een overleg te voeren over bedrijfsgezondheid in brede zin: preventie, verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid.

Uit het onderzoek kwamen opvallende uitkomsten. Zo zegt 45% jaarlijks overleg te hebben met al zijn klanten. 18% heeft alleen met zijn grote klanten jaarlijks overleg. De overige 37% geeft aan dit ‘anders’ geregeld te hebben. Bijvoorbeeld door het aan te bieden, maar de klant zelf verantwoordelijk te maken om het overleg ook daadwerkelijk af te nemen.

Deze reactieve houding gaat voornamelijk ten koste van de kleine bedrijven (mkb’s). Wij concluderen dat meer dan 50% van de arbodiensten het niet goed geregeld heeft.

Ook hebben wij de vraag gesteld hoe vaak dit overleg per jaar plaatsvindt. Hieruit kwam naar voren dat de meeste één keer per jaar in gesprek gaan. Een zeer beperkt aantal geeft aan twee keer per jaar in gesprek te gaan en uiteraard zijn er vrij veel die helemaal niet in gesprek gaan.

Wat opvalt, is dus dat niemand vaker dan twee keer echt met zijn klanten om tafel gaat om te kijken hoe het gaat of hoe het beter kan. Dat valt tegen, zeker omdat HR Navigator bij veel opdrachtgevers ziet dat er veel behoefte is aan dit soort gesprekken waarmee de adviesrol en het arbo-partnership worden ingevuld.

Tot slot heeft HR Navigator de vraag gesteld welke professional dit gesprek gaat voeren? Hieruit kwamen uiteenlopende antwoorden. 38% van de arbodiensten geeft aan dat de bedrijfsarts dit gesprek gaat voeren, 27% geeft aan dat de casemanager dit doet en 23% geeft aan dat dit de accountmanager/relatiebeheerder is. De overige 12% geeft ‘anders’ aan, zoals een consultant of een andere deskundige. Onder de arbodiensten is het dus nog niet duidelijk wie deze gesprekken gaat voeren.

Gevraagd naar het nut en de noodzaak van de nieuwe Arbowet geeft 60% van de arbodiensten aan dat het onderaan de streep goed tot zeer goed is voor werkend Nederland.

Kosten arbodienst niet veel omhoog

De gemiddelde arbokosten zijn bij een aantal arbodiensten gestegen. Zo geeft slechts een derde aan dat de gemiddelde zijn gestegen met 5-10% (27%) of zelfs met 10-20% (6%).

De rest (67%) geeft aan dat de gemiddelde arbokosten gelijk zijn gebleven. Dat is wat ons betreft zeer opvallend, want er wordt immers meer van de arbodienst verwacht.

Algehele conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de arbodiensten over het algemeen klaar zijn voor de nieuwe Arbowet, een paar schoonheidsfoutjes en trage broeders daargelaten. HR Navigator ziet bij Arbokiezer vooral veel impact aan de klantkant van arboland. Veel organisaties kiezer nu voor het eerst een arbodienst en het begrip ‘basiscontract‘ is écht geland.